1

Jakiej wielkości jest urządzenie ?

Urządzenie jest kształtem zbliżone do prostopadłościanu o wymiarach 107x70x32 mm.

2

Czy można zaznaczyć więcej niż jedną strefę ?

Użytkownik może wyznaczyć 2 strefy alarmowe, w tym jedną strefę w opcji „wjazd” oraz jedną strefę w opcji „wyjazd”. W trakcie pracy z aplikacją strefy alarmowe można modyfikować bez ograniczeń.

3

Czy można zaznaczać na mapie punkty planowanego przejazdu i alarm, gdy tam pojazd nie dotrze ?

Nie, usługa MONITOROWANIE24.PL nie umożliwia tworzenia planowanych punktów przejazdu. Alarm spowodowany przestrzenną zmianą lokalizacji może zostać wywołany jedynie w przypadku wjazdu do ustalonej przez użytkownika strefy, wyjazdu z ustalonej przez użytkownika strefy lub przekroczenia ustalonego progu prędkości.

4

Czy może być inna mapa ?

Każdy użytkownik i operator ma możliwość wyboru jednej z dwóch wbudowanych map. Aplikacja pozwala na pracę z wykorzystaniem zasobów mapy OpenStreetMaps oraz mapy Mapa Quest.

5

Do jakich pojazdów pasuje translator CAN ?

Translator CAN Logistic może zostać wykorzystany tylko w pojazdach posiadających fabryczną szynę CAN. Aby zweryfikować czy posiadany pojazd został wyposażony przez producenta w takie rozwiązanie, należy skonsultować się z autoryzowanym dostawcą lub dystrybutorem marki lub sprawdzić czy pojazd istnieje na liście pojazdów obsługiwanych przez urządzenie CAN-Logistic II.

6

Czy można podłączyć fabryczny alarm ?

Tak, urządzenie można połączyć z dwoma dowolnymi czujnikami alarmowymi, w tym między innymi z fabrycznym alarmem.

7

Czy można przełożyć urządzenie do innego pojazdu ?

Tak, urządzenie może zostać przełożone do innego pojazdu w dowolnej chwili. Warto pamiętać, że historia zdarzeń i tras przechowywana na serwerze będzie dotyczyła również poprzedniego pojazdu w którym nadajnik był zamontowany. Jeżeli użytkownik lub operator zdecyduje się na ponowne przypisanie nadajnika do nowego pojazdu, historia zdarzeń i tras zostanie utracona.

8

Czy pracę nadajnika może zagłuszyć kierowca ?

Tak, jednak wymaga to posiadania celowo przygotowanych do tego celu urządzeń zagłuszających. Obserwując pracę kierowcy widoczne będą jednak okresy zaniku lub utraty sygnału, których powtarzalność może świadczyć o próbach oszustwa i ingerencji kierowcy w skuteczne działanie systemu.

9

Czy mogę zobaczyć aktualne spalanie pojazdu ?

Nie, jedyną wielkością którą można monitorować jest średnie spalanie pojazdu kalkulowane na podstawie przebytych i zarejestrowanych w systemie tras.

10

W jaki sposób będę wiedział że paliwo zostało skradzione ?

W przypadku zarejestrowania ubytku paliwa w zbiorniku fakt ten to zostanie zarejestrowany w historii zdarzeń na serwerze. Opcjonalnie nadając takim zdarzeniom charakter alarmowy użytkownik zostanie poinformowany o takiej sytuacji na tablicy alarmowej. W dowolnej chwili po zdarzeniu użytkownik może odtworzyć datę, miejsce oraz wielkość ubytku generując raport z tankowań i ubytków dla wybranego pojazdu.

11

Co mam zrobić żeby zobaczyć pojazd na mapie ?

Aby zobaczyć pojazd na mapie, należy zainstalować nadajnik GPS Snitcher PRO i zalogować się do aplikacji dostępowej z wykorzystaniem danych dostępowych przekazanych przez opiekuna handlowego.

12

Czy mogę zdalnie zatrzymać pojazd ?

Nie, usługa MONITOROWANIE24.PL nie umożliwia zdalnego zatrzymywania pojazdów.

13

Co jaki czas odświeżana jest aplikacja ?

Aplikacja odświeża się domyślnie co 60 sekund, jednak istnieje możliwość ręcznego jej odświeżenia przy wykorzystaniu przycisku odświeżania znajdującego się na pasku w lewym górnym narożniku mapy. Aplikacja dopuszcza możliwość zmniejszenia częstotliwości odświeżania mapy, jednak w celu optymalnej pracy systemu nie zaleca się modyfikowania ustawień domyślnych.

14

Co oznacza świecenie poszczególnych diod ?

Obserwacja zachowania poszczególnych diod pozwala na podejmowanie właściwych decyzji i szybkiego diagnozowania ewentualnych problemów. Urządzenie posiada trzy diody kontrolne : zieloną, czerwoną oraz żółtą. Dioda zielona sygnalizuje siłę i jakość sygnału GPS odbieranego przez urządzenie – im częstotliwość migania diody jest wyższa, tym lepsza jest jakość rejestrowanego sygnału. Dioda czerwona sygnalizuje zafiksowanie (ustalenie) pozycji GPS na mapie – jeżeli pali się ona stałym światłem oznacza to, że pozycja GPS jest znana i prawidłowo ustalona, jeżeli dioda czerwona miga urządzenie jest w stanie uśpienia. Dioda żółta odpowiada za informacje dotyczące sieci GSM – jej miganie oznacza zarejestrowanie się urządzenia w sieci GSM, zapalenie się światłem stałym oznacza poprawne nawiązanie sesji GPRS. W trakcie ruchu pojazdu dioda czerwona i żółta powinna palić się światłem stałym, dioda zielona powinna migać. W trakcie uśpienia urządzenia dioda zielona i żółta nie pali się w ogóle, dioda czerwona powinna migać.

15

Co muszę podłączyć aby nadajnik zacząć działać ?

Do uruchomienia samego nadajnika niezbędne jest podłączenie dwóch anten ( GSM oraz GPS) dołączonych do zestawu instalacyjnego oraz dwóch przewodów (zasilania oraz masy). Opcjonalnie zaleca się również podłączenie do urządzenia przewodu zapłonu (nie jest to jednak wymagane do uruchomienia urządzenia)

16

Gdzie definiowane są przypomnienia widoczne w zakładce ?

Przypomnienia widoczne w zakładce „Informacje” definiuje się w module „Dane”. Po wybraniu kategorii pojazdów użytkownik ma możliwość wprowadzenia daty przeglądu rejestracyjnego, czasu ważności polisy OC i AC . Na tej podstawie system będzie automatycznie generował przypomnienia o zbliżającym się terminie 14 dni kalendarzowych przed jego wystąpieniem.

17

Co to są grupy i w jaki sposób można ich używać ?

Grupowanie pojazdów zwiększa funkcjonalność systemu i znacząco ułatwia pracę z aplikacją. Liczba grup oraz ich nazwy mają dowolny charakter, każdy użytkownik może dokonać grupowania monitorowanych pojazdów zgodnie z własnymi preferencjami. Dzięki możliwości grupowania pojazdów praca z aplikacją staje się bardziej czytelna, a użytkownik ma dodatkowo możliwość przydzielenia wybranej grupy pojazdów do wybranego przez siebie operatora (pozostali operatorzy nie widzą pojazdów z tej grupy)

18

Do czego służy archiwum raportów ?

Archiwum raportów stanowi bufor bezpieczeństwa na wypadek awaryjnej lub niestabilnej pracy serwerów pocztowych. W przypadku zdefiniowania raportu okresowego każdy raport podczas wysyłania jest dodatkowo zachowywany w archiwum. Umożliwia to odtworzenie każdego raportu okresowego który był w przeszłości wysyłany przez aplikację na wskazany przez użytkownika adres e-mail.

19

Jaka jest różnica pomiędzy pracą na akumulatorze w trybie pełnym i oszczędnym ?

W trybie oszczędnym funkcjonalność urządzenia zostaje ograniczona do wysyłania raportów dotyczących pozycji pojazdu co 30 min (w przypadku ruchu pojazdu) lub co 24 godziny (w przypadku postoju). Pozostałe funkcje urządzenia zostają automatycznie wyłączone w celu oszczędności energii. W trybie pełnym ograniczenia funkcjonalności są identyczne, przy czym raporty wysyłanie są cyklicznie co 60 sekund. Jeżeli pojazd jest w ruchu czas pracy dla trybu oszczędnego wynosi 3 dni , dla trybu pełnego oscyluje wokół 4 godzin. Jeżeli pojazd się nie porusza i nadajnik pozostaje w trybie uśpienia czas pracy wynosi 10 dni dla trybu oszczędnego i 3 dni dla trybu pełnego

20

Czy mogę jednocześnie odczytywać paliwo z szyny CAN oraz czujnika analogowego ?

Nie, w urządzeniu można zdefiniować tylko jedną metodę pomiaru.

21

Jak długo wytrzymuje nadajnik przy pracy na akumulatorze? Jaka jest żywotność akumulatora ?

Żywotność wbudowanego akumulatora jest zależna od wybranego przez użytkownika trybu pracy. W trybie oszczędnym wynosi ona od 3 do 10 dni, w trybie pełnym od 4 godzin do 3 dni. Główną determinantą mającą wpływ na czas pracy na baterii jest częstotliwość zmiany położenia pojazdu. Wyższa częstotliwość zmiany pozycji powoduje konieczność wysyłania większej liczby raportów, i w konsekwencji większe zużycie energii

22

Co potrzebuję aby odczytywać paliwo z szyny CAN/sondy /czujnika analogowego ?

Odczyt paliwa z szyny CAN wymaga podłączenia do nadajnika translatora CAN-Logistic. W przypadku chęci wykorzystania sondy paliwowej niezbędne jest nabycie wybranej sondy i właściwe podłączenie jej do urządzenia. Pomiar paliwa dokonywany za pomocą wbudowanego czujnika analogowego nie wymaga żadnych dodatkowych urządzeń. Warto pamiętać, że właściwe odczyty poziomu są zależne nie tylko od prawidłowego podłączenia i montażu ale również od właściwej kalibracji urządzenia pomiarowego. Dokładny opis poprawnej kalibracji dla każdej z metod pomiaru można odnaleźć w instrukcji obsługi.

23

Gdzie mogę dokonać zmian ustawień dotyczących odczytów paliwa, wejść alarmowych i pracy na baterii ?

Modyfikacji dotyczących ustawień pracy na baterii, odczytów i kalibracji paliwa oraz wejść alarmowych można dokonać jedynie z poziomu aplikacji CentaurGPS. Program pozwala na zdalne połączenie z nadajnikiem i zmianę ustawień dotyczących odczytów paliwa, zasady wzbudzania wejść alarmowych oraz trybów pracy bateryjnej. Aplikację można bezpłatnie pobrać ze strony producenta. Dane dostępowe (login, hasło) są dokładnie takie same jak dane dostępowe niezbędne do zalogowania się w aplikacji (e-server.com.pl)

24

Czy przy instalacji 24V potrzebna jest przetwornica na 12V ?

Nie, urządzenie jest przystosowane do pracy w zakresie 8-31 V, można je bezpiecznie wykorzystywać zarówno w instalacjach 12V jak i 24V. Urządzenie posiada autodetekcję typu zasilania i samodzielnie dopasowuje się do charakteru instalacji z której jest zasilane.

25

Co trzeba zrobić aby pojazd był widoczny na mapie przy wyjeździe za granicę ?

Aby zachować możliwość monitorowania pozycji pojazdu poza granicami Polski, należy uruchomić roaming dla wybranego nadajnika, korzystając z zakładki Dane\Pojazdy. W module programowania nadajnika operator może uaktywnić lub dezaktywować roaming. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia usług monitoringu jest rozszerzenie posiadanej w standardzie opcji Polska o opcję Europa.

26

W jaki sposób są wyzwalane wejścia alarmowe ?

Wejścia alarmowe są wyzwalane za pomocą niskiego lub wysokiego stanu sygnału. Wybór formy wyzwolenia wejścia alarmowego (niskie/wysokie) użytkownik może zdefiniować samodzielnie. Należy pamiętać o zdefiniowanej w urządzeniu regule interpretacji poziomów – stan niski jest utożsamiany z napięciem niższym niż 20% stanu pełnego, a stan wysoki z napięciem przekraczającym 80% jego pełnej wielkości.

27

Gdzie muszą być umiejscowione anteny aby uzyskać dobre poziomy sygnałów ?

Dla właściwej jakości pracy urządzenia należy unikać montowania anten pod siedzeniami, elementami karoserii, w schowkach lub w miejscach silne zasłoniętych przez elementy konstrukcyjne pojazdu. Optymalnie anteny powinny być montowane w miejscach minimalnie przesłoniętych przez elementy konstrukcyjne pojazdu (słupki, podszybie, kokpit)

28

Czy do nadajnika musi być podłączony zapłon ?

Nie, urządzenie może działać bez przewodu zapłonowego wykorzystując do swojej pracy odczyty z wbudowanego akcelerometru.

29

Z jaką dokładnością dokonywane są odczyty paliwa ?

Dokładność odczytu paliwa jest w dużej mierze zależna od wykorzystywanej metody pomiaru i poprawnie przeprowadzonego procesu kalibracji. Przy wykorzystaniu sond analogowych, wbudowanego pływaka i translatora Can-Logistic dokładność pomiaru wynosi +/- 5%. Cyfrowe sondy paliwowe zapewniają dokładność w której margines błędu odczytu nie przekracza 2 %.

30

Po jakim czasie od momentu kalibracji będą widoczne odczyty paliwowe w aplikacji ?

Aby informacja dotycząca poziomu paliwa mogła być traktowana w sposób wiarygodny, stany paliwa będą pokazywane w aplikacji dopiero po 24 godzinach od momentu wykonania poprawnej kalibracji. Okres ten jest niezbędny do właściwego poznania przez nadajnik charakterystyki spalania pojazdu.

31

Od czego zależy dokładność odzwierciedlenia tras na mapie ?

Dokładność odzwierciedlenia tras na mapie zależy od siły i jakości sygnału GSM oraz GPS oraz częstotliwości wystawiania raportów. Problemy z łącznością lub regiony o niskiej sile sygnału mogą sprawiać że trasa wyznaczona przez aplikację będzie minimalnie różnić się od faktycznie przebytej trasy. Podobny efekt może powodować nadmierne zmniejszenie częstotliwości wysyłania raportów.

32

Z jaką dokładnością wyznaczane są długości tras ?

Wyznaczane za pomocą systemu długości tras mają dokładność zbliżoną do 100%. Ewentualne rozbieżności które mogą się pojawić mają charakter marginalny i wynikają z niestabilnego działania globalnego systemu GPS lub systemów z którymi system MONITOROWANIE24.PL współpracuje (czynniki niezależne).

33

Jak długo pozostają zdarzenia na tablicy alarmowej ?

Zdarzenia na tablicy alarmowej widoczne są przez cały czas do momentu podjęcia działania przez operatora. Aby uniknąć sytuacji w których istotne zdarzenie zostałoby przypadkowo usunięte z tablicy, każdy komunikat należy krótko scharakteryzować i opisać podjęte czynności (lub dokonać adnotacji uwag). Minimalizowanie tablicy nie skutkuje przedawnieniem informacji – po ponownym zalogowaniu zdarzenie nadal będzie widoczne na tablicy i będzie nadal wymagało podjęcia działań przez operatora.

34

Dlaczego po zamknięciu strony przeglądarki za pomocą

Wyłączenie aplikacji bez wylogowania się za pomocą zakładki „Wyjście” powoduje automatyczne zablokowanie dostępu do konta na 30 minut. Po tym czasie dostęp do konta zostanie przywrócony. Aby unikać takich sytuacji należy każdorazowo pamiętać o właściwym trybie opuszczania i kończenia pracy z aplikacją.

35

Czy można używać innej przeglądarki niż Google Chrome ?

Nie, Google Chrome jest jedyną przeglądarką z której mogą korzystać użytkownicy.

36

Jakie są średnie miesięczne wielkości danych transmitowane przez nadajnik / jakie są średnie miesięczne koszty ?

Użytkownicy MONITOROWANIE24.PL nie muszą martwić się o bieżącą analizę kosztów. W ramach zawartej umowy i stałej opłaty abonamentowej użytkownik ma zapewniony transfer zapewniający bezawaryjną i stałą komunikację nadajnika z serwerem. Jedynym kosztem ponoszonym przez użytkowników są koszty wynikające z treści podpisanej umowy.

37

Czy można stosować w nadajniku karty operatora sieci komórkowej PLAY ?

Użytkownik nabywając usługę nie ma możliwości wyboru operatora i rodzaju karty SIM – operatora GSM obsługującego urządzenie definiuje tylko administrator.

Potrzebujesz więcej informacji?

Wypełnij formularz, a nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą w ciągu 24h!